Република Србија

ОПШТИНА РАШКА

Општинска управа

Број: 112-251/2022-3

Дана: 25.07.2022. год.

Р а ш к а

На основу чл. 4 став 8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.21/2016, 113/2017, 95/2018 и  114/2021), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покраjинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл.гласник'', бр. 95/2016 и 12/2022), Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Рашка III брoj:  06- V-4/2020-10 од 16. новембра  2020. године и изменама и допунама Правилника III брoj:  06- V-22/2021-1 од 13. јула  2021. године, оглашава се

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Рашка,  улица Предрага Вилимоновића број 1, Рашка.


II Радно место које се попуњава:

 

У ОДСЕКУ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, СЛУЖБИ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

Радно место под бројем 63. Стручни и управни послови у области туризма, трговине, угоститељства и занатства

Звање: Саветник

Услови: - Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету-економском;

-3 године радног искуства у струци;

-познавање рада на рачунару;

-положен државни стручни испит.

Број службеника:  1

Опис послова:

-Прати стање, прикупља податке и израђује анализе у области трговине, угоститељства и занатства;

-припрема планове и мере за подстицање развоја туризма;

-предузима активности у циљу промоције туристичке понуде;

-води регистар смештаја домаће радиности за територију општине и израђује решења о разврставању у категорије у складу са Законом о туризму;

-утврђује услове за издавање одобрења и води евиденцију о обављању угоститељске делатности у покретним објектима и ван угоститељског објекта;

-припрема нацрте аката којима се регулише радно време трговинских и угоститељских објеката;

-обавља послове у вези са унапређењем и промоцијом старих заната и делатности сличних занатским.

У изборном поступку проверавају се: Познавање  Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019), Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018– усмено; познавање рада на рачунару и спровођење јавних  – практична провера (рад на рачунару), или увид у сертификатили други доказ.

 

Радно место под бројем  66.  Послови координатора за локални економски развој

Звање:  Самостални саветник

 Услови : Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама , односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

-5 година  радног искуства у струци,

                -познавање рада на рачунару,

                -положен државни стручни испит,

Број службеника:               1

                Опис послова:

- успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину,

-предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из области привреде и локалног економског развоја,

-прати прописе из области привреде и економског развоја,

-сарађује са шефом службе у активностима везаним за рад канцеларије, и у одсуству шефа службе спроводи утврђену политику локалног развоја и предлаже мере за њено унапређење,

- врши стручне административно техничке послове и друге послове на

вођењу, координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја,

                -непосредно врши најсложеније стручне послове у домену унапређења локалног развоја ( припрема предлоге одлука и закључака за скупштину, предлаже подстицајне мере за унапређење локалног развоја, даје мишљења на акте којима се непосредно утиче на политику привлачења инвестиција),

                - обавља послове маркетинга, припрема и стара се о реализацији пројеката

од значаја за локални економски развој,

                -прати кретање у области људских ресурса, привреде, пољопривреде и заштите животне средине,

-учествује у реализацији едукативних програма обуке, преквалификације и доквалификације незапослених лица, у циљу смањења незапослености а у складу са потребама економског развоја општине,

-остварује сарадњу са надлежним установама и институцијама наопштинском, регионалном, републичком нивоу, невладиним организацијама, пословним удружењима и удружењима грађана везано за економски развој општине,

-учествује у припреми и одржавању базе података о локалним предузећима, расположивом стручном особљу, новим домаћим и страним инвеститорима, слободном земљишту у власништву општине, као и земљишту погодном за изградњу индустријских капацитета,

-обавља послове координатора локалне канцеларије Фонда за развој и Фонда за развој Републике Србије и даје стручно тумачење упутства о потребној документацији за израду пројеката и прати пројекте до њихове реализације,

-врши и друге послове по налогу,шефа Службе, шефа Одсека и начелника Општинске управе.

У изборном поступку проверавају се: Познавање Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021- др. закон), познавање Закона о улагањима ("Сл. гласник РС", бр. 89/2015, 95/2018 )  – усмено; познавање рада на рачунару и спровођење јавних  – практична провера (рад на рачунару), или увид у сертификат или други доказ.

 

 

 

 

 

 

У ОДСЕКУ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

 

-Радно место под бројем 88. Организациони послови у поступку извршења решења за потребе Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште

   Звање: Сарадник

  Услови:Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама  у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама односно на студијама у трајању до 3 године, правног смера.

-3 године радног искуства у струци,

-познавање рада  на рачунару,

-положен државни стручни испит.

Број службеника:              1

Опис послова:

-Сарађује са инспекторима и другим органима и организацијама у циљу ефикасног обављања послова из делокруга рада Одсека;

-Води евиденцију,  организује и прати извршење извршних или коначних решења из делокруга рада Одсека;

-Обавештава и даје информације непосредним извршиоцима о потреби извршења решења;

-Непосредно организује и присуствује извршењу и сачињава записник;

-Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинскеуправе''.

 

У изборном поступку проверавају се: Познавање  Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),  Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018– усмено; познавање рада на рачунару и спровођење јавних  – практична провера (рад на рачунару), или увид у сертификатили други доказ


III Место рада:

Место рада је Рашка, улица Предрага Вилимоновића, број 1


IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мирослав Чомагић, члан конкурсне комисије, телефон: 036/733-946. Обавештења о јавном конкурсу могу се добити сваког радног дана у периоду од 8 -14 часова.

 

V Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса: Општинска управа, Рашка, улица Предрага Вилимоновића, број 1, лично или путем препоручене пошиљке , са назнаком: „за јавни конкурс“


VI Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „ Информер“.

 

Пријава на конкурс садржи: Назив и број радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

 


VII Услови за запослење:

Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа..


VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

-уверењe о држављанству (не старије од шест месеци);

-извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама  

   објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09, 145/14и 47/18);

-доказ о стеченом образовању у складу са условима радног места за које се подноси пријава;

-исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);

-уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку(„Службени гласник РС“, бр. 18/16и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Пример изјаве се налази на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.org.rs, где се иста може преузети.

 

IX Трајање радног односа:

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе, у Рашки, улица Предрага Вилимоновића, број 1, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.


Напомене:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе.

Овај конкурс се објављује на интернет страници општине Рашка www.raska.org.rs, а у дневним новинама „Информер“, објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                                                                                                         НАЧЕЛНИК 

                                                                    Слободан Ристовић, дипл.правник