Одсек за општу управу, скупштинске и заједничке послове обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.

Одсек за општу упрву,скупштинске и заједничке послове врши послове на издавању радних књижица, послове  писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи,  стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки. 

Одсек за општу упрву, скупштинске и заједничке послове обавља послове припреме за одбрану и планирање одбране, стручне, оперативне, планске и организационе послове у вези заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, израду планова одбране од поплава и леда, као и праћење реализације истих.

Одсек за општу упрву, скупштинске  и заједничке послове врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Рашка.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

1. Месна канцеларија Јошаничка Бања,

2. Месна канцеларија Ковачи,

3. Месна канцеларија Биљановац,

4. Месна канцеларија Баљевац,

5. Месна канцеларијаБрвеник,

6. Месна канцеларијаГрадац,

7. Месна канцеларија Рвати, 

8. Месна канцеларијаТрнава,

9. Месна канцеларија Милатковиће,

10. Месна канцеларија Гњилица,

11. Месна канцеларија Радошиће,

12. Месна канцеларија Рудница и 

13. Месна канцеларија Беоци.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, 

вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и  другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа. 

У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.

Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у насељеним местима Општине, које им повери Скупштина општине и Председник општине.

прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама.

Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. Предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе. 

Даје правна мишљења Скупштини општине, Општинском већу и председнику Општине о законитости правних и других општих аката које доносе.

Одсек за општу упрву, скупштинске  и заједничке послове врши стручне и организационе послове за Скупштину општине и Општинско веће који се односе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; чување изворних докумената о раду Скупштине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

Врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана. 

Врши стручне и административне послове за радна тела Скупштине општине.

Пружа правну помоћ грађанима давањем усмених правних савета и  састављањем свих врста поднесака за покретање поступка и у току поступка ( предлоге за покретање поступка, све врсте  тужби, предлоге за извршење у извршном поступку, састављање правних лекова у поступку пред судом и другим органима, све исправе о закључењу двостраних и једностраних правних послова, све врсте изјава, пуномоћи и попуњавање свих врста образаца).

Врши и друге послове по налогу председника Скупштине, секретара Скупштине и начелника Општинске управе.

Шеф одсека за општу управу, скупштинске и заједничке послове:

Мирослав Чомагић +381 (0) 36 733 946, е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.