Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштина општине, у складу са законом:

1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;

2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;

5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

1. доноси прописе и друге опште акте;

2. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

3. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом;

4. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

5. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

6. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;

7. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;

8. одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине;

9. одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини, које користе органи и организације општине;

10. одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине укључујући и размену;

11. одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;

12. одлучује о улагању капитала јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина;

13. одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;

14. одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина;

15. даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини општине, за давање у закуп истих;

16. одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења на тој непокретности;

17. одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца прва коришћења на тој ствари, као и ако се користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;

18. одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом одређен начин;

19. одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина а који су носиоци права коришћења на непокретности, за упис права својине на тим непокретностима;

20. одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;

21. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;

22. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

23. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

24. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

25. даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;

26. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

27. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

28. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;

29. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама; 

30. информише јавност о свом раду; 

31. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;

32. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

33. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина; 

34. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);

35. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;

36. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

37. доноси Одлуке о сарадњи и удруживању општине са општинама и градовима у земљи и другим државама, уз сагласност Владе Републике Србије.

 

Председник скупштине: Мирјана Скорић, е-маил: mirjana.skoric @raska.gov.rs

Заменик председника скупштине: Владан Милетић

Секретар скупштине : Стеван Бакрачевић, е-маил: stevan.bakracevic @raska.gov.rs

Телефон: +381 (0) 36 736-224 и +381  (0) 36 736-281

Факс: +381 (0) 36 736-204 

И-мејл: info @raska.org.rs

Организација и рад Скупштине општине Рашка уређени су Пословником Скупштине општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, 91/08 и 131/13).

Скупштина општине  има 35 одборника

Одборници Скупштине општине су:

Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.:

1. Мирјана Скорић 1980 дипломирани политиколог Рашка
2. Немања Поповић 1990 дипломирани историчар Рашка
3. Марија Бошковић 1978 доктор медицине Варево
4. Мирјана Кашић 1978 дипл. васпитач предшколских установа БаЉевац
5. Владимир Милетић 1976 виши књижничар Јошаничка Бања
6. Данијела Матовић 1986 дипл. историчар уметности Рашка
7. Марко Ђоровић 1988 професор физичког васпитања Рашка
8. Дејан Ковачевић 1973 машински техничар Рашка
9. Лидија Глођовић 1987 дипломирани економиста Рашка
10. Срећко Лазаревић 1972 инжењер машинства Рудница
11. Анкица Љубичић 1983 гимназија Варево
12. Лазар Вучковић 1989 струковни економиста Милатковиће
13. Илија Покимица 1984 струковни инжењер Рвати
14. Марина Лештанин 1991 дипломирани еколог-туризмолог Рашка
15. Наташа Цветковић 1982 дипл. васпитач предшколских установа Рашка
16. Милка Бошњовић 1988 дипломирани економиста Рашка
17. Милинко Пантовић 1948 пензионер Рашка
18. Илија Роглић 1979 професор физичког васпитања Рашка
19. Данијела Томовић 1982 професор разредне наставе Рашка
20. Ђурђица Милошевић 1995 дипломирани економиста Баљевац
21. Ана Котурановић 1981 дипломирани економиста Јошаничка Бања
22. Владан Вујовић 1974 електротехничар Брвеник
23. Никола Лешевић 1985 економиста Гњилица
24. Славица Дрманац 1985 дипломирани економиста Рашка
25. Маја Ђурђић 1987 васпитач предшколских установа Рашка
26. Катарина Дечовић 1993 дипл. васпитач предшколских установа Милатковиће
27. Мирко Вујанац 1990 дипломирани правник Градац

Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“:

1. Бојан Миловановић 1960 Доктор ургентне медицине Рашка
2. Биљана Марковић 1975 Наставница информатике Рашка
3. Срећко Радуловић 1963 УгоститеЉ Рашка
4. Марина Урошевић 1988 Професор српског језика и књижевности Рашка
5. Иван Вуковић 1967 Доктор ветеринарске медицине Баљевац
6.
7. Небојша Дидовић 1959 Туризмолог Рашка

Изборна листа Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА:

1. Срђан Чорбић 1965 Спец. инг. менаџмента производње Рашка

 

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се стална радна тела.

 

Стална радна тела Скупштине су комисије.

a.  Комисија за административна питања,

б.  Комисија за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине,

в.  Комисија за развој пољопривреде и села,

г.  Комисија за одликовања и друга друштвена признања 

д.  Комисија за представке и притужбе

ђ.  Комисија за нормативну делатност

е.  Комисија за буџет и финансије