На основу члана 9. Одлуке о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа, и станова на територији општине Рашка, број 06-V-17/2021-9, од 17. маја 2021. године, члана 27. став 14. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-30/2021-11, од 15. новембра 2021. године, Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној дана 15. јула 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

 о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење

мера енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела

I

 Додељују се бесповратна средства за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Рашка за 2022. годину следећим корисницима:

Име и презиме Редни број при-јаве Адреса Број бо-дова

1. Првослав Радојичић 9 Томице Алексића 15 90,0

2. Мирољуб Павловић 12 Корлаће 136 90,0

3. Миломир Вељовић 14 Стеве Марковића 4 87,5

4. Радмила Радошевић 2 Маринка Павловића 120 85,0

5. Желимир Николић 4 Др Михајла Луковића 14 82,5

6. Раденко Цветић 6 Миљојка Росића 2В 80,0

7. Петкана Дикић 13 3. јул 1 80,0

8. Мирко Перовић 8 Карађорђева 6 75,0

9. Срећко Вељковић 10 Вељковићи 14 75,0

10. Иван Јоксимовић 15 4. јул 4 75,0

11. Славољуб Ракитић 3 Рвати 10 72,5

12. Мирослав Поповић 7 Мислопољска 60 70,0

13. Небојша Коматовић 5 Казновиће 60,0

14. Драган Петровић 11 Копаоничка 30 60,0

15. Слободан Пендић 1 Нови Дом 9 57,5

II

Након ступања на снагу ове Одлуке, председник општине Рашка, закључиће тројне уговоре између општине Рашка, директних корисника (привредних субјеката) и крајњих корисника.

Наведеним Уговором уредиће се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

III

 Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима (привредним субјектима) под условима и на начин предвиђен чланом 29 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-30/2021-11, од 15. новембра 2021. године.

IV

 Ову Одлуку објавити на Огласној табли Општинске управа Рашка.

V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

III Број: 06-V-50/2022-1

Дана 15. јула 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић