На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 19. 4. 2023. године, донео

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру програма/пројеката у областима

 „Култура“

„Друштвена брига о осетљивим групама“

„Заштита животне средине, очување природе и заштита од елементарних непогода“

„Рурални развој“

којима се из буџета општине Рашка додељују средства за

финансирање пројеката удружења

                                                    

 

Члан 1.

Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 6.3.2023.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2023. годину.

 

 

Члан 2.

Средства буџета општине Рашка за 2023. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

 

ОБЛАСТ - КУЛТУРА

1.

Манастир Светих Благовести Градац

Стварање у манастирским радионицама - бројанице

80.25

232,350.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

2.

Српска православна црквена општина Јошаничко-бањска

Конзервација иконостаса у храму Успења Пресвете Богородице и свечано обележавање завршетка радова

75.50

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

КУД "Јошаничка Бања"

„Млади чувари културе и традиције“

73.00

240,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА РЕДОВНЕ ПРОБЕ  НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

4.

Културно уметничко друштво "Рашка"

Обележавање јубилеја 25 година КУД-а Рашка

73.00

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

5.

Изворак

Од беседе до представе

72.75

178,600.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ  ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

6.

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Ликовни израз младих Рашке

72.75

209,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ, ТРОШКОВИ ПРОМОЦИЈЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

7.

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Жубор Брвенице

71.50

227,300.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

8.

СПЦО Рашка

Васкрс, највећи хришћански празник.

71.50

100,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

9.

Рефлексија

Културна одисеја

70.75

158,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И ПУБЛИЦИТЕТА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

10.

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

69.25

95,300.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПУБЛИЦИТЕТА ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

11.

Етно уметнички клуб "Черењски"

„ Традиционално и модерно – промоција културног и уметничког стваралаштва општине Рашке“

68.50

248,220.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА  -ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

 

ОБЛАСТ - ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

1.

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Подршка и развијање свести о томе шта  дијабетес као болест носи са собом

73.25

174,820.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ПУБЛИЦИТЕТ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

2.

Месна организација жена Рашка

,,Лепа реч –злата вреди“

72.75

180,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

Дечји савез општине Рашка

„Пусти ме да растем свете, ја сам дете”

69.50

137,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ  ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС, ТРОШАК ПРЕВОЗА НИЈЕ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕН

4.

Актив Жена Јошаничка Бања            

„Жене су на потезу“

68.75

130,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА И ПУБЛИЦИТЕТА НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

5.

Удружење пензионера општине Рашка

„Да нам старост буде лепша“

68.25

162,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

6.

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

И тишина своје звуке има

67.50

88,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

7.

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

„Препознајте бели штап“

66.75

81,800.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

8.

Удружење "БеННем" огранак Рашка

„УВЕК ЗАЈЕДНО“

65.25

109,700.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ  И ПУБЛИЦИТЕТ НИСУ АДЕКВАТНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

 

ОБЛАСТ  - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

1.

Гљиварско друштво "Копаоник"

Гљиве – само знање спречава тровање

74.50

199,670.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

2.

Добровољно ватрогасно друштво Рашка

ПОЖАР УГАСИ-ШУМУ СПАСИ !

74.25

200,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

ОБЛАСТ - РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1.

Друштво пчелара Баљевац

ЗЛАТНА ПЧЕЛА –ПЧЕЛАРЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА

67.75

198,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА -  ТРОШКОВИ  ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

2.

Удружење пчелара "Рашка"

„ Дани меда Немањићке жупе“
Сајам пчеларства општине Рашка

66.75

178,900.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ ПРЕМАШУЈУ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

3.

Удружење произвођача ракије Баљевац

“11. РАКИЈАДA”

65.75

171,260.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА У СКЛАДУ СА ПРЕОСТАЛИМ ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА У ОВОЈ ОБЛАСТИ

             

 

 

Члан 3.

 Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.

Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:

- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ

обезбеђена;

- Изјаву о непостојању сукоба интереса;

- Интерни акт о антикорупцијској политици;

- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са

одобреним средствима;

Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана  и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

 

 

Члан 4.

За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

 

 

Члан 5.

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Члан 6.

 Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА

II Број: 297

Дана: 19. 4. 2023. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић