У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. годину  у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Рашка за 2024. годину Председник општине Рашка  расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2024. ГОДИНИ

У ОБЛАСТИМА:  

 • КУЛТУРА
 • ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА
 • ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
 • РУРАЛНИ РАЗВОЈ

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка  и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. г.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:

-  која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;

- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;

- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;

- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;

- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;

- која нису брисана из  регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;

- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;

- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;

- која су поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;

- која се придржавају мера о антикорупционој политици;

- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;

Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Општина Рашка  неће финансирати:

- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;

- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

 

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Средства за реализацију пројеката/програма из области КУЛТУРА, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2024. годину. 

 • за програме/пројекте у тематској области  Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка и то:  

а) за  унапређење рада најмање два фолклорно-играчка ансамбла (извођaчки, припремни или дечији)у износу од 1.350.000динара

Горњи лимит буџета пројекта износи  450.000динара. 

Доњи лимит буџета пројекта износи  200.000динара. 

б) за  развој различитих видова фолклора у износу од 750.000динара

Горњи лимит буџета пројекта износи  300.000динара. 

Доњи лимит буџета пројекта износи  100.000динара. 

в) за развој различитих облика културног и уметничког стваралаштва у износу од 800.000динара

Горњи лимит буџета пројекта износи  250.000динара. 

Доњи лимит буџета пројекта износи  100.000динара. 

 

 • за програме/пројекте у тематској области  Реализација културних програма црквених и верских заједница у износу од 500.000динара

Горњи лимит буџета пројекта износи  250.000динара. 

Доњи лимит буџета пројекта износи  100.000динара. 

Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

 

Средства за реализацију пројеката/програма из области ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2024. годину  за програме/пројекте у тематским областима: 

 • Друштвена брига о болесним и старијим особама, особама са инвелидитетом, особама са посебним потребама, деци и младима у износу од 1.100.000динара

Горњи лимит буџета пројекта износи  250.000динара. 

Доњи лимит буџета пројекта износи  80.000динара

 • Женска права и превенција свих облика насиља и дискриминације у износу од 300.000динара
 • Горњи лимит буџета пројекта износи  300.000динара. 
 • Доњи лимит буџета пројекта износи  100.000динара. 

Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

 

Средства за реализацију пројеката/програма из области ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2024. годину у износу од 600.000динара за програме/пројекте у тематској области:

 • Развој свести о значају заштите животне средине, очувања природе  и заштите од елементарних непогода

Горњи лимит буџета пројекта износи  200.000динара. 

Доњи лимит буџета пројекта износи  50.000динара.

Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

 

Средства за реализацију пројеката/програма из области РУРАЛНИ РАЗВОЈ овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2024. годину у износу од 500.000динара за програме/пројекте у тематској области:

 • Интегрални развој руралних подручја

Горњи лимит буџета пројекта износи  300.000динара. 

Доњи лимит буџета пројекта износи  80.000динара.

Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

 

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику.

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења. 

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом пројекта.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице Општине Рашка www.raska.gov.rs

Одштампана конкурсна документација, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, са пратећом документацијом , доставља се у у затвореној коверти са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета општине Рашка за 2024. годину - не отварати". На полеђини коверте потребно је написати пуно име и адресу удружења.Удружење је дужно да достави и електронску верзију попуњених образаца. Пријава се шаље поштом или лично предаје на адресу: Општинска управа Рашка – Услужни центар, Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка.

Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.

 

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

 

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а мора бити реализован најкасније до 10. децембра 2024. године.

Завршни наративни и финансијски извештај мора бити достављен најкасније до 20. децембра 2024. 

 

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

 

Конкурсна документација садржи:

 • Попуњен пријавни образац са изјавом сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;
 • Попуњен образац предлога пројекта;
 • Попуњен образац буџета пројекта;
 • Попуњен образац наративног буџета пројекта;
 • Писмену изјаву и извод из банке о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;
 • Потписан протокол о сарадњи, односно парнерству, са јасно дефинисаним улогама и обавезама  партнера, ако се пројекат реализује на тај начин;
 • Статут удружења уколико није објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре
 • Другу документацију која је, по процени удружења предлагача пројекта/учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

 

 

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

 

Комисија оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса и према прописаним критеријумима.

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине Рашка врши се применом следећих основних критеријума:

Критеријуми

Објашњење критеријума

Број бодова

Усаглашеност с постојећим стратешким документима Општине Рашка 

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем Општине Рашка?

10

Капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима

Да ли су:

 --капацитет носиоца пројекта, 

-предложене квалификације и референце пројектног тима 

усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта

10

 

Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе 

Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосмислено представљају решење уочених проблема у локалној заједници, односно могу да задовоље јавни интерес?

Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?

Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта?

У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта бити задовољене – обим задовољења јавног интереса?

10

 

 

 

 

 

Одрживост пројекта 

Да ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета Општине Рашка и на који начин ће се спроводити и финансирати активности пројекта по престанку финансирања средствима из буџета Општине?

Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Рашка? 

10

 

 

 

 

 

 

 

Очекивани резултати и ефекти пројекта 

Да ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?

15

 

Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката

Да ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним активностима? 

Да ли је прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта?

Да ли су трошкови пројекта реални?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити потенцијалне негативне ефекте спровођења пројекта и његове трошкове - Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?

15 

 

 

 

 

 

Суфинансирање пројекта из других извора 

Да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса обезбедило сопствено новчано учешће или други вид учешћа и/или суфинансирање пројекта из других извора?

5

Реализација пројеката у партнерству 

 

Да ли носилац пројекта има обезбеђено адекватно партнерство са другим удружењима с јасно дефинисаним међусобним правима и обавезама у вези реализације пројектних активности? 

Да ли носилац пројекта има обезбеђено друго адекватно партнерство с актером из јавног и/или приватног сектора, с јасно дефинисаним међусобним правима и обавезама у вези реализације пројектних активности? 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција, публицитет

Да ли удружење предлагач има маркетиншки план односно планирано  информисање циљне групе и шире јавности о програму или пројекту

10

УКУПНО: 

 

100

 

 

БЛИЖА УПУТСТВА О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројеката, Комисија може тражити појашњења предлога пројекта и/или обавити интервју са удружењем предлагачем пројекта/учесником конкурса, као и предложити корекцију предлога пројекта.

Неће бити прихватљиви трошкови за куповину возила, набавку скупе опреме, дугова и покривање губитака, доспеле пасивне камате, набавку и куповину алкохолних пића, организовање игара на срећу, позајмице, кредитирање, стипендије.

Комисија може одлучити да се поднети предлог пројекта финасира или суфинансира у мањем обиму од предложеног.

Уколико се у буџету пројекта налазе трошкови за које се утврди да се ради о трошковима који нису неопходни исти се неће сматрати саставним делом пројекта.

Чланови Kомисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта. 

Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова или који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине Рашка.

Уколико се износ одобрених средства разликује од тражених средства за финансирање пројекта, Комисија ће захтевати од подносиоца предлога пројеката усклађивање буџета пројекта односно рокова реализације пројекта. 

Уколико подносилац предлога пројекта не пристане на предложене корекције од стране Комисије, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Организација цивилног друштва може на конкурсу учествовати само са једним предлогом пројекта.

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник.

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 

Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима, утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Рашка са наведеним износима новчаних средстава. 

Прелиминарна листа објављује се на званичној интернет страници и огласној табли Општине Рашка, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне листе.

 

ЖАЛБЕНИ РОК

 

На прелиминарну листу  удружења учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган (Општинско веће)  доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Рашка у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и подноси га Председнику општине.

 

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

 

Одлукa о избору пројеката доноси  се на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници и огласној табли Општине Рашка, без одлагања по њеном доношењу.

 

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА

 

Након Одлуке о избору пројеката са изабраним подносиоцима пријаве закључују се појединачни уговори о финансирању или суфинансирању пројекта, којимa ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

Пре потписивања уговора, у року од 5 дана од дана доношења коначне Одлуке о избору пројеката, удружење је у обавези да достави следећу документацију: 1) изјаву да средства за реализацију одобреног програма/пројекта нису на други начин обезбеђена 2) изјаву о непостојању сукоба интереса 3) интерни акт о антикорупцијској политици 4) усклађени буџет и наративни буџет пројекта уколико су средства додељена у мањем износу од предложеног 5) Одговарајући инструмент обезбеђења у складу са чланом 14. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења 6) изјаву о партнерству (уколико партнерство постоји) 7) фотокопију извода из бакнке у случају да се пројекат суфинансира сопственим средствима

Након потписивања уговора, средства за реализацију пројекта биће пребачена на наменски рачун ОЦД отворен код  Управе за трезор. Сва плаћања у оквиру пројекта, која су дефинисана уговором,  морају се вршити искључиво са овог наменског рачуна.

Детаљне информације о конкурсу могу се добити на број телефона 064/8128693 или на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Јавни конкурс је објављен на oгласној табли Општинске управе Рашка,  на званичној интернет страници Општине Рашка и најмање у једном локалном медију.

                                                 

ОПШТИНА РАШКА

II Број 43

Дана 30.1. 2024. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић

Прилог:https://drive.google.com/file/d/15Vi8iCtilmi1xDpiH-wGdp6Pw-8DBv7I/view?usp=share_link