ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 


У складу са чланом 51б. Законa о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 55.-62. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр.32/19), 

 

о г  л  а  ш  а  в  а

Ј А В Н И   У В И Д  у  НАЦРТ
ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
 ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ„СУНЧАНА ДОЛИНА-БАЧИШТЕ“
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације просторне целине „Сунчана долина-Бачиште“ на територији општине Рашка одржаће се у трајању од 30 дана, од 08.05.2024. до 06.06.2024. године, у згради општинске управе општине Рашка, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларија бр. 2). Примедбе и сугестије на изложени  материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, општинској управи општине Рашка, одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 06.06.2024.године.
Jавна презентација предметног плана одржаће се у згради Општинске управе, у свечаној сали на 1. спрату, 20.05.2024. године са почетком у 11.00 часова.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана по завршетку јавног увида, 14.06.2024.године са почетком у 11.00 часова у згради општинске управе општине Рашка, ул Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.

Прилог: https://drive.google.com/drive/folders/1ASBvwu-qTiw92fjAi6ZbPtSLgaZSp3tX?usp=sharing