ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
У складу са чланом 45a. Законa о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр.32/19), 
 
 
о г  л  а  ш  а  в  а
 
Р  А Н И  Ј А В Н И   У В И Д
 
РАДИ УПОЗНАВАЊА ЈАВНОСТИ СА ОПШТИМ ЦИЉЕВИМА
И СВРХОМ ИЗРАДЕ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: РАШКА -ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ  0+000 ДО КМ 32+396,29
 
Рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Планa детаљне регулације државног пута IIА реда бр.198, деоница: Рашка -Одвраћеница од км  0+000 до км 32+396,29 одржаће се у трајању од 15 дана, од 14. 02.2024. до 28.02.2024. године, у згради општинске управе општине Рашка, одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларија бр. 2), као и да своје примедбе на планирано решење, у писаној форми, доставе општинској управи општине Рашка, одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, у току трајања раног јавног увида, закључно са 28.02.2024.године.