ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 


У складу са чланом 45a. Законa о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр.32/19), 

 

о г  л  а  ш  а  в  а

Р  А Н И  Ј А В Н И   У В И Д

РАДИ УПОЗНАВАЊА ЈАВНОСТИ СА ОПШТИМ ЦИЉЕВИМА
И СВРХОM ИЗРАДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ ЗА ДЕО ЦЕЛИНЕ ЦЕНТАР БЛОК Б7

Рани јавни увид ради упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Измене и допуне плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику за део целине центар блок Б7 одржаће се у трајању од 15 дана,  од  14.02.2024. до 28.02.2024. године, у згради општинске управе општине Рашка, одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларија бр. 2), као и да своје примедбе на планирано решење, у писаној форми, доставе општинској управи општине Рашка, одсек за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, у току трајања раног јавног увида, закључно са 28.02.2024.године.

ПРИЛОГ: https://drive.google.com/drive/folders/1DdWuaMs4CH4aozbu8BBDaSPZyNZ-e_Xy?usp=drive_link